<code id="sjxxt"><ol id="sjxxt"></ol></code>
  <dl id="sjxxt"></dl>
  1. <var id="sjxxt"><rt id="sjxxt"><small id="sjxxt"></small></rt></var>

    第1-8 題:請從理論上或邏輯的角度在后面的空格中填入后續字母或數字
    1.
    A, D, G, J
    2.
    1, 3, 6, 10
    3.
    1, 1, 2, 3, 5
    4.
    21, 20, 18, 15, 11
    5.
    8, 6, 7, 5, 6, 4
    6.
    65536, 256, 16
    7.
    1, 0, -1, 0
    8.
    3968, 63, 8, 3
    第9-15 題:請從備選的圖形中選擇一個正確的(a,b,c,d)填入空白方格中
    9.

    a b c d
    10.

    a b c d
    11.

    a b c d
    12.

    a b c d
    13.

    a b c d
    14.

    a b c d
    15.

    a b c d
    第16-25題:選擇圖形填入空缺方格,以滿足下列圖形按照邏輯角度能正確排列下來。
    16.

    a b c d
    17.

    a b c d
    18.

    a b c d
    19.

    a b c d
    20.

    a b c d
    21.

    a b c d
    22.

    a b c d
    23.

    a b c d
    24.

    a b c d
    25.

    a b c d
    第26-29 題:請選擇一組圖形(a b c d e)中選出兩個填入空缺的方格以使下列圖形從邏輯角度上能成雙配對
    26.

    a b c d e
    27.

    a b c d e
    28.

    a b c d e
    29.

    a b c d e
    第30-33 題:請選擇一個(a b c d)插入空缺方格中以使左邊的圖形邏輯角度上能成雙配對
    30.

    a b c d
    31.

    a b c d
    32.

    a b c d
    33.

    a b c d


    福利视频午夜50集在线看